[Ambrosia Publication] Ἀδήλου, Λογικὴ ἀμφίσκιος, ἀριστοτελική καὶ νεωτερικὴ.

Unknown, ... Gennadius Manuscript MSS 43 (Ff. 1-72) Ἀδήλου, Λογικὴ ἀμφίσκιος, ἀριστοτελική καὶ νεωτερικὴ, προοίμιον. (Ff. 73-142) Μέρος β΄ τῆς Λογικῆς περὶ κρίσεως καὶ προτάσεως, κεφάλαιον α΄. (Ff. 143-146v) Πίναξ ... 18th/19th cent

[Ambrosia Publication] Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ κ΄ Ὀκτωβρίου. Ἔκδοσις πρώτη τὸ 1820 ἐν Μυκόνῳ. Ἔκδοσις δευτέρα ὑπὸ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ.

Σχοινάς, Σωτήριος Ν. Ιωσήφ υμνογράφος Παπαστράτου, Ντόρη 1923-1987 donor ... Εν Βόλω : εκ του τυπογραφείου Υιών Σωτ. Σχοινά, ... Υιοί Σωτηρίου Σχοινά (τυπ.) Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007 33 σ. 3-22: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1862∙ διαφέρουν λίγα τροπάρια)∙ σ. 23-25: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: ... 1965

[Ambrosia Publication] Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μικραγιαννανίτης, Γεράσιμος μοναχός Παπαστράτου, Ντόρη 1923-1987 donor ... Αθήναι : Έκδοσις Αποστολικής Διακονίας, ... Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007 278 σ. 7-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Παθῶν μου τὴν ζόφωσιν ... 1951

[Ambrosia Publication] Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Μεγάλου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν ιθ́ τοῦ Ἰουνίου μηνός. Συντεθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ κυρίου Χριστοφόρου, διδασκάλου ...

Παϊσιος, μητροπολίτης Αγίας Σοφίας edt Θεοφάνης Χριστόφορος, Αγιορείτης aut Παπαστράτου, Ντόρη 1923-1987 donor ... [Κωνσταντινούπολις] : Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, ... Πατριαρχικόν Τυπογραφείον pbl L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926. 222, 1 Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ ... 1835

[Ambrosia Publication] Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Γοργοϋπηκόου τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Δοχειαρείου τοῦ Ἁγίου Ὄρους εὑρισκομένης. Προσέτι δὲ καὶ ἡ παράκλησις ἐν τῷ τέλει. / εκδίδεται ...

Μικραγιαννανίτης, Γεράσιμος μοναχός Αλεξανδρόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαστράτου, Ντόρη 1923-1987 donor ... Αθήναι : χ.ο., ... χ.ο. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007 143 σ. 3-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-24: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Γαλήνης τὸν πρύτανιν, Γοργοϋπήκοε, τέξασα. Ἀκρ.: Γοργοϋπηκόου ... 1960

[Ambrosia Publication] Ἐγχειρίδιο ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας / W. Windelband [και] H. Heimsoeth, μετάφραση Ν. Μ. Σκουτερόπουλος.

Windelband, W (Wilhelm), 1848-1915. Heimsoeth, Heinz 1886-1975 Σκουτερόπουλος, Ν. Μ ... Ἀθήνα : Μορφωτικό Ἳδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, ... v.1. Η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Η φιλοσοφία των ελληνιστικών ρωμαϊκών χρόνων ... 1980

[Ambrosia Publication] Ἐνθετταλίζεσθαι : Τεχνοτροπία και ιδεολογία των θεσσαλικών επιτύμβιων αναγλύφων του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. / Δημήτρης Μποσνάκης.

Μποσνάκης, Δημήτριος Ν ... Βόλος : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών, ... Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών. Μελέτες 2 Includes a summary in German with the title: 'Ένθετταλίζεσθαι: Stil und ideologie der Thessalischen Grabreliefs von 5. bis 4. Jh. v. Chr.' [p.261-265] ... 2013

[Ambrosia Publication] Ἔμμετρος ὕμνος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου καὶ εἰς τὸν ἐν Τήνῳ ἱερὸν ναὸν τῆς Εὐαγγελιστρίας / υπὸ Γεωργίου Σκόκου.

Σκόκος, Γεώργιος Παπαστράτου, Ντόρη 1923-1987 donor ... Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Δ. Σηλυβριώτου, ... Σηλυβριώτης (Δημήτριος) (τυπ.) Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006. 1866. 126 Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης ... 1866

[Ambrosia Publication] Ὅμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν : omaggio a Domenico Musti : atti del convegno internazionale, Chieti, 13-14 dicembre 2011 / a cura di Umberto Bultrighini e Elisabetta Dimauro. ...

Dimauro, Elisabetta Bultrighini, Umberto 1950- Musti, Domenico 1934-2010 ... Lanciano : Carabba, ... Koinos logos 8 Includes bibliographical references. blg0912 ... c2013

[Ambrosia Publication] ′′Aparch´´i¯¯ und verwandte Ausdrücke in griechischen Weihinschriften

Beer, Hans ... Würzburg: Franz Staudenraus, ... Inaugural dissertation--Königl. Bayer. Julius - Maximilians - Universität Würzburg ... 1914

[Ambrosia Publication] ′′Aret´´as ′′´´eneken : honors to Romans and Italians in Greece from 260 to 27 B.C.

Payne, Martha Joanna ... [S.l.: s.n.], ... Dissertation--Michigan State University, 1984 ... 1984

[Ambrosia Publication] ′′Eschati´´a.

Demangel, R ... [S.l. : s.n., ... Extrait de l'Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Historie Orientales et Slaves. t. IX. 1949. Mélanges Grégoire. pp. 193-5 ... s.a.]

[Ambrosia Publication] ′′E′′yr´´ip´´idoy ′′´´Io¯¯n / Recensuit Carolus Badham

Euripides Badham, Charles ed ... London: Williams and Norgate; Edinburgh, ... 1853

[Ambrosia Publication] ′′´´Adeia : amnesty and immunity at Athens from Solon to Demosthenes

McElwee, Larry A ... Ann Arbor: Xerox University Microfilms, ... Dissertation--State University of New York at Albany, 1975 ... [1989]

[Ambrosia Publication] ギリシャ近現代史 / リチャード・クロッグ著 高久暁訳.

Clogg, Richard 1939- 高久, 暁 (1962-) ∥タカク,サトル ... 東京 : 新評論, ... 原タイトル: Concise history of Greece. bsa1208 ... 1998.12

[Ambrosia Publication] ギリツア史 / : Girishiashi / Sakurai, Mariko.

Sakurai, Mariko. 1943- ... Tokyo : Yamakawa Shuppansha, ... Shinpan sekai kakkokushi ; 17 Vol. 17 in the series: The histoires of the countries of the world Including bibliographical references ... 2005