icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 69, p. 51

Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Group E 1. Ostraka. Vanderpool, Semple Lectures II, pp. 228, 248, fig. 40 ... Agora 25 51 P 17612 P 17944 P 17951 P 17617 P 17628 P 17954 P 18176 P 17648 P 18177 P 17671 P 18178 P 17775 P 18179 P 17943 A 18-19:1 ... Agora 25, no. 149

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 38, p. 20

Thomsen. Meiggs and Lewis. Hands. Group E 1. Group E 1a. Group C. Group B. Group J. Group E 2. Group F. Group A. Group E 3. Group D. Group E 4. Group E 4a. Group G. Group E. Group E 5. Group H. Group E ... Agora 25 20 A 18-19:1

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 31, p. 13

Aristeides Lysimachou Alopekethen. Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Megakles Hippokratous Alopekethen. Themistokles Neokleous Phrearrios. Hipparchos Charmou (Kollyteus) ... Agora 25 13

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 189, p. 171

Group E 1 ... Agora 25 171 P 17639 P 17723 P 17640 P 17725 P 17641 P 17726 P 17642 P 17727 P 17643 P 17728 P 17644 P 17729 P 17645 P 17730 P 17646 P 17731 P 17647 P 17732 P 17648 P 17733 P 17649 P 17768 P 17650 P 17769 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 197, p. 179

Group E 1. Acharnion Xypetaion. Aristeides Lysimachou Alopekethen. Hippokrates Anaxileou. Charias Ph[ ]dou. Eretrieus. Habron Patrokleous Marathonios. Habronichos (Lysikleous) Lamptreus. Kallixenos Aristonymou ... Agora 25 179 P 18195 P 18218 P 17958 P 17599 P 18196 17644 P 20421 P 18212 P 18197 P 18213 P 18198 P 20399 P 18199 P 17732 P 18200 P 18220 P 18201 P 20408 P 18202 P 17777 P 18203 P 17787 P 18204 P 17731 ...