icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 69, p. 51

Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Group E 1. Ostraka. Vanderpool, Semple Lectures II, pp. 228, 248, fig. 40 ... Agora 25 51 P 17612 P 17944 P 17951 P 17617 P 17628 P 17954 P 18176 P 17648 P 18177 P 17671 P 18178 P 17775 P 18179 P 17943 A 18-19:1 ... Agora 25, no. 153

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 38, p. 20

Thomsen. Meiggs and Lewis. Hands. Group E 1. Group E 1a. Group C. Group B. Group J. Group E 2. Group F. Group A. Group E 3. Group D. Group E 4. Group E 4a. Group G. Group E. Group E 5. Group H. Group E ... Agora 25 20 A 18-19:1

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 190, p. 172

Group E 1 ... Agora 25 172 P 17939 P 18041 P 17940 P 18042 P 17941 P 18043 P 17942 P 18044 P 17943 P 18045 P 17944 P 18046 P 17947 P 18047 P 17948 P 18048 P 17949 P 18049 P 17950 P 18050 P 17951 P 18051 P 17952 P 18052 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 197, p. 179

Group E 1. Acharnion Xypetaion. Aristeides Lysimachou Alopekethen. Hippokrates Anaxileou. Charias Ph[ ]dou. Eretrieus. Habron Patrokleous Marathonios. Habronichos (Lysikleous) Lamptreus. Kallixenos Aristonymou ... Agora 25 179 P 18195 P 18218 P 17958 P 17599 P 18196 17644 P 20421 P 18212 P 18197 P 18213 P 18198 P 20399 P 18199 P 17732 P 18200 P 18220 P 18201 P 20408 P 18202 P 17777 P 18203 P 17787 P 18204 P 17731 ...