icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 112, p. 94

Lewis, ZPE 14, 1974, pp. 1-4. Bicknell, AntCl 44, 1975, pp. 172-175. Williams, ZPE 31, 1978, pp. 103-113. Group E 1. Group E 3. Group E 8. Group E 27. Group E 2. Group E 4. Group E 5. Group E 6. Megakles ... Agora 25 94 P 17955 P 2617 P 17965 P 2650 P 4682 P 5003 P 2651 P 5299 A 18-19:1 G 6:3 E-F 12-14 ... Agora 25, no. 629

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 111, p. 93

Kydrokles Timokratous Kriothen. Laispodias Koilethen. Vanderpool, Hesperia, Suppl. VIII, pp. 400-401. Thucydides, 6.105. Thucydides, 8.86.9. DAA, no. 87. IG I (2), 616. R. Develin, "Laispodias Andronymios," ... Agora 25 93 P 18004 P 12219

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 27, p. 9

Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Vanderpool, Semple Lectures II, pp. 220-222. Format ... Agora 25 9

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 29, p. 11

Threatte, pp. 470-471 ... Agora 25 11

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 35, p. 17

Grammar. Threatte, pp. 407-408. Threatte, p. 491. Threatte, pp. 476-477 ... Agora 25 17

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 190, p. 172

Group E 1 ... Agora 25 172 P 17939 P 18041 P 17940 P 18042 P 17941 P 18043 P 17942 P 18044 P 17943 P 18045 P 17944 P 18046 P 17947 P 18047 P 17948 P 18048 P 17949 P 18049 P 17950 P 18050 P 17951 P 18051 P 17952 P 18052 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 199, p. 181

Group E 1. Kleiboulos Nikodemou. Kydrokles Timokratous Kriothen. Megakles Hippokratous Alopekethen. Onomastos Konthyleus. Themistokles Neokleous Phrearrios ... Agora 25 181 P 20392 P 17656 P 20395 P 17663 P 20396 P 17679 P 20398 P 17690 P 20400 P 17692 P 20401 P 17726 P 20404 P 17727 P 20406 P 17913 P 20410 P 17923 P 20415 P 17931 P 18160 P 17937 P 17674 P 17938 ...