icon

[Agora Publication Page] Agora 3, s. 105, p. 95

Dio Cassius, XLVII, 20, 4. Walz, Rhetores Graeci, III, p. 7, IV, pp. 172-173, V, p. 72. Lucian, De Parasito, 48. Dio Chrysostomus, XXXVII, 41. Diodorus Siculus, XX, 46, 2. Lucian, Philopseudes, 18. Lykourgos, ... Agora 3 95 ... 2nd-3rd A.D ... Agora 3, no. 262

icon

[Agora Publication Page] Agora 3, s. 218, p. 208

Antigonos. Asandros. Attalos. Pausanias, I, 8, 1. Polybios, XVI, 25, 9. Livy, XXXI, 15, 6. Audoleon. Plutarch, Demetrios, 10, 3-4. I.G. II (2), 654, lines 57-58. I.G. II (2), 3424. Hesperia, XXIII, 1954, ... Agora 3 208 ... 314-313 B.C.

icon

[Agora Publication Page] Agora 3, s. 242, p. 232

Diodorus Siculus. Diodorus Siculus, F. Vogel and C. T. Fischer, 1880-1906 (Teubner). Diodorus Siculus, C. H. Oldfather and R. M. Geer, 1933-(Loeb). [Diogenes (the Cynic)]. [Diogenes (the Cynic)], R. Hercher, ... Agora 3 232

icon

[Agora Publication Page] Agora 3, s. 259, p. 249

Athens, primitive. Bouleuterion. Atreidai. Attalos II of Pergamon. Attis. Audoleon. Boundary stones. August Goddesses. Augustus. Autolykos. Axiochos. Axones. Ballots. Bouphonia. Bankers. Boustrophedon ... Agora 3 249