icon

[Agora Publication Page] Agora 3, s. 168, p. 158

I.G. II (2), 1013. I.G. II (2), 1327, lines 24, 27. Hesperia, VII, 1938, p. 127, no. 27. I.G. II (2), 1445. I.G. II (2), 1132, lines 1, 40. Hesperia, XXV, 1956, p. 99. I.G. II (2), 1400. I.G. II (2), 1401 ... Agora 3 158 I 1250 ... Late 2nd B.C ... Agora 3, no. 504

icon

[Agora Publication Page] Agora 3, s. 257, p. 247

Academy. Alphitopolis. Altars. Achaians. Acharnai. Altar of Aidos. Achilles. Altar of Aphrodite Hegemone. Acropolis. Altar of Apollo Patroos. Altar of Apollo Pythios. Altar of Apollo under several titles ... Agora 3 247

icon

[Agora Publication Page] Agora 3, s. 268, p. 258

Synedrion. Synoikia. Synoikeia. Syracuse. Stelai. Syssitia. Tables. Stephano. Stilpon. Stoas. Tablets. Talos. Tarantinos. Tarentum. Taurobolic altar. Taxiarchs. Stoa Alphitopolis. Tears, libation of. Technitai ... Agora 3 258

icon

[Agora Publication Page] Agora 3, s. 260, p. 250

Cooks. Dionysios, tilemaker. T. Coponius Maximus. Dionysios II of Syracuse. Copy clerk. Dionysos. Corinth. Council. Croesus. Dioskorion, at Pherai. Curse tablets. Dioskouroi. Customs duty. Dioteimos, archon ... Agora 3 250