icon

[Agora Publication Page] Agora 8, s. 85, p. 71

Neck Fragment; Dipylon Period. Fragment of Skyphos; Late Geometric. Other. Birdseed Workshop. Davison, "Geometric Workshops," pp. 55-62, figs. 72-84. Kerameikos, V, 1, pl. 59. Kerameikos, V, 1, pl. 129 ... Agora 8 71 P 25339 P 5081 P 25267 P 14038 P 25642 P 25297 P 25639 P 6626 P 4254 P 20700 G-H 11-12 F-G 12:2 A 17:1 J 14:5 G 12:19 R 12:2 ... 7th-Early 6th B.C ... Agora 8, no. 353

icon

[Agora Publication Page] Agora 8, s. 170

pl. 21. Stathatou Hand. Workshop of Athens 897. Athens 897 ... Agora 8

icon

[Agora Publication Page] Agora 8, s. 135, p. 121

Brann P 22. Hesperia, XXIX. Brann P 21. Burial. Brann P 18. Brann P 26. Brann M 8. Brann P 2. Brann M 10. Brann P 8. Brann R 16. Hesperia, XIX, pl. 104, b. Brann P 36. Brann R, p. 3. Brann P 7. Brann R ... Agora 8 121 P 18532 P 21426 P 22414 P 19207 P 21427 P 19233 P 21428 P 22415 P 19290 P 21429 P 19292 P 21430 P 22422 P 19799 P 21431 P 22423 P 19842 P 21432 P 22424 P 19843 P 21433 P 22425 P 19990 P 21434 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 8, s. 145, p. 131

Well. Hesperia, XXX, 1961, pp. 136-141. Hesperia, XXX, 1961, pp. 117-125. Other. Hesperia, XX, 1951, pp. 50-51. Howland, Greek Lamps, p. 245. Hesperia, XXX, 1961, pp. 374-379. Pit ... Agora 8 131 P 4 P 7 P 8 P 10 P 13 P 16 P 17 P 19 P 20 P 25 P 33 P 34 P 36 P 12290 P 14210 P 14212 P 12173 P 14211 P 14213 P 14214 T 1915 P 12528 P 12526 P 12527 P 13113 P 13114 P 13115 P 13116 P 13117 ... 2nd half of 8th-Early 7th B.C.