Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
 Kerameus of a worker in glass. ...Kerameus of a worker in glass.s.a.]  
 Papadopoulo - Kerameus. Varia ...Papadopoulo - Kerameus. Varia graeca sacraχ.χ  
 Του μακαριωτάτου ...Του μακαριωτάτου Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Ταυρομενίας της Σικελίας του επίκλην Κεραμέως Εις την αρχήν της ινδίκτου ήτοι του νέου έτους ομιλίαχ.χ  
 Forschungen zur antiken Keramik. ...Forschungen zur antiken Keramik. II. Reihe, Kerameus   
 Cearetan Hydriae : [text ...Cearetan Hydriae : [text and plates].1984  
 Lexicon Sabbaiticum nunc ...Lexicon Sabbaiticum nunc primum edidit et apparatu critico instruxit A. Papadopulos-Kerameus1892  
 Fontes historiae imperii Trapezuntini ...Fontes historiae imperii Trapezuntini / Edidit A. Papadopulos-Kerameus. I.1897  
 Makron. TextMakron. Text1997  
 Makron. PlatesMakron. Plates1997  
 Clazomenian sarcophagi / ...Clazomenian sarcophagi / R.M. Cook.c1981  
 Exekias I : die Grabtafeln ...Exekias I : die Grabtafeln / Heide Mommsen.1997  
 Varia Graeca sacra : sbornik ...Varia Graeca sacra : sbornik greeskich neizdannych bogoslovskich tekstov IV-XV vekov / A. Papadopoulos-Kerameus ; praefatione instruxit Jürgen Dummer.1975  
 Noctes Petropolitanae : Sbornik ...Noctes Petropolitanae : Sbornik vizantiiskikh tekstov XII-XIII vkov / A.I. Papadopulo-Keramevs1976  
 Θεοφάνους του ...Θεοφάνους του επίκλην Κεραμέως, αρχιεπισκόπου Ταυρομενίου της Σικελίας, Ομιλίαι εις Ευαγγέλια Κυριακά και εορτάς του όλου ενιαυτού.. το δεύτερον μετατυπωθείσαι μετά προλεγομένων, και ενός εν τέλει προστεθέντος ανεκδότου μέχρι του νυν λόγου Ιωάννου του Φουρνή...1860  
 Clazomenian sarcophagi / ...Clazomenian sarcophagi / R.M. Cookc1981  
 Der Schuwalow-Maler : eine ...Der Schuwalow-Maler : eine Kannenwerkstatt der Parthenonzeit / Adrienne Lezzi-Hafter.c1976  
 Der Affecter / Heide Mommsen. ...Der Affecter / Heide Mommsen.c1975  
 Der Antimenesmaler / Johannes ...Der Antimenesmaler / Johannes Burow.c1989  
 Der Schaukelmaler / Elke ...Der Schaukelmaler / Elke Bohr.c1982  
 Der Eretria-Maler : Werke ...Der Eretria-Maler : Werke und Weggefahrten / Adrienne Lezzi-Hafter.c1988  
 <<Der >> Schuwalow-Maler ...<<Der >> Schuwalow-Maler : eine Kannenwerkstatt der Parthenonzeit / Adrienne Lezzi-Hafterc1976  
 The Phiale painter / John ...The Phiale painter / John H. Oakley.c1990  
 Douris : a master-painter ...Douris : a master-painter of Athenian red-figure vases / by Diana M. Buitron-Oliver.1995  
 Caeretan hydriae / Jaap M. ...Caeretan hydriae / Jaap M. Hemelrijkc1984  
 <<Der >> Schaukelmaler ...<<Der >> Schaukelmaler / Elke Böhrc1982  
 <<Der >> Affecter ...<<Der >> Affecter / Heide Mommsenc1975  
 <<Der >> Eretria-Maler ...<<Der >> Eretria-Maler : Werke und Weggefährten / Adrienne Lezzi-Hafterc1988  
 Makron / Norbert Kunisch. ...Makron / Norbert Kunisch.c1997  
 <<Der >> Antimenesmaler ...<<Der >> Antimenesmaler / Johannes Burowc1989  
 Lexica Graeca minora / Selegit ...Lexica Graeca minora / Selegit K. Latte. ; disposuit et praefatus est H. Erbse.1965  
thumb
Agora 30, s. 15, p. xvX. Krieger, Der Kampf zwischen und Thetis in der griechischen Vasenmalerei: Eine typologische Untersuchung. Inaug. diss. Münster 1975
U. Krön, Die zehn attischen Phylenheroen: Geschichte, Mythos, Kult und Darstellungen, Berlin 1976
K. Vierneisel, B. Kaeser, at al. Kunst der Schale, Kultur des Trinkens, Munich 1990
D.C. Kurtz, Athenian White Lekythoi: Patterns and Painters, Oxford 1975
B. Graef and E. Langlotz, Die Antiken Vasen von der Akropolis zu Athen, Berlin 1925-1933
E. Langbridge, The Eucharides Painter and His Place in the Athenian Potters' Quarter (diss. Princeton University 1993)
A. Lezzi-Hafter, Der Eretria-Maler: Werke und Weggefährten [Kerameus 6], Mainz 1988
A. Lezzi-Hafter, Der Schuwalow-Maler: Eine Kannenwerkstatt der Partenonzeit [Kerameus 2], Mainz 1976
Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zurich, I, 1981; 1981; II, 1984; III, 1986; IV; 1988; V, 1990; VI, 1992; VIII, 1994
I. McPhee and A.D. Trendall, Greek Red-Figured Fish-Plates [Antike Kunst, Beiheft 14], Basel 1987
S.B. Matheson, Polygnotos and Vase Painting in Classical Athens, Madison, Wisc. 1995
J.R. Mertens, Attic White-Ground: Its Development on Shapes Other Than Lekythoi, New York/London 1977
H. Metzger, Recherches sur l'imagerie athéenienne, Paris 1965
H. Metzger, Les représentations dans la céramique attique du IVe siècle, Paris 1951
O. Tzachou-Alexandri, ed. Mind and Body: Athletic Contests in Ancient Greece, Athens 1989
N. Nakayama, Untersuchung der auf weissgrundigen Lekythen dargestellen Grabmäller, Inaug. diss. Freiburg 1982
Veder Greco: Le necropoli di Agrigeno. Mosa internazionale Agrigento, 2. maggio-31 Iuglio, 1988, Rome 1988
D. Buitron-Oliver, ed. New Perspectives in Early Greek Art [Studies in the Visual Arts 32], Hanover, N.H/London 1991
J.V. Noble, The Technique of Painted Attic Pottery, New York 1965
J.H. Oakley, The Phiale Painter [Kerameus 8], Mainz 1990
J.H. Oakley and R.H. Sinos, The Wedding in Ancient Athens, Madison, Wisc., 1993
R. Olmos, Vasos griegos de la Collección Condes de Lagunillas. Museo Nacional Palacio de Bellas Artes, La Habana, Cuba, Zurich 1990
J.D. Beazley, Paralipomena: Additions to Attic Black-Figure Vase Painters and to Attic Red-Figure Vase Painters, Oxford 1971
V. Paul-Zinserling, Der Jena-Maler und sein Kreis: Zur Ikonologie einer attischen Schalenwerkstatt um 400.v. Chr. Mainz 1994
A. Peredolskaya, Krasnofigurnye atticheskie vasy u Ermitage, Leningrand 1967
B. Philippaki, The Attic Stamnos, Oxford 1967
M. Prange, Der Niobidenmaler und seine Werkstatt: Untersuchungen zu einer Vasenwerkstatt frühklassischer Zeit [Europäische Hochschulshcriften, Reihe XXXVIII, Archäologie, vol. 25], Frankfurt 1989
G. Wissowa, Paulys real-encyclopädie der classischen altertumswissenschaft, Stuttgart 1884-1978
E. Reeder, Pandora: Women in Classical Greece, Baltimore 1995
   
thumb
Agora 23, s. 74, p. 58Lydos
Sophilos
Skyphoi; Shallow Cup-Skyphos of Special Shape
Skyphoi
Skyphoi; Corinthian Type
R. M. Cook, BSA 44, 1949, pp. 155 and 158
Athens 995
ABV 39, 11
Bakir, Sophilos, pls. 55-57
Boardman and Hayes, Tocra, 1963-1965, pp. 57-63
Louvre CA 2988
CVA, Louvre 12 [France 19], pl. 193 [866]
Boardman, Excavations in Chios, 1952-1955: Greek Emporio, London 1967, pp. 119-122
Boardman, Excavations in Chios, 1952-1955: Greek Emporio, London 1967, pp. 156-161
Agora XII, pp. 81-87
R. M. Cook, BSA 44, 1949, pp. 159-160
Richter and Milne, Shapes and Names, pp. 26-28
R. M. Cook, BSA 44, 1949, p. 160
B. Freyer-Schauenburg, JkI 85, 1970, pp. 20-22
E. Brann, Hesperia 30, 1961, p. 357, G 54 and G 55
Ure, Sixth, pp. 57-73
Brann, Agora VIII, pp. 49-50
A. Lezzi-Hafter, Der Schuwalow-Maler, eine Kannenwerkstatt der Parthenonzeit [Kerameus II], Mainz 1976, pp. 35-36
AJA 82, 1978, p. 127
   
thumb
Agora 23, s. 14, p. xivArchäologischer Anzeiger
Athens Annals of Archaeology
C. H. E. Haspels, Attic Black-figured Lekythoi, Paris 1936
J. D. Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford 1956
Archeologia classica
E. T. H. Brann, The Athenian Agora, VIII, Late Geometric and Protoattic Pottery. Princeton 1962
B. Sparkes and L. Talcott, The Athenian Agora, XII, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., Princeton 1970
Excavations of the Athenian Agora Picture Books
American Journal of Archaeology
Antike Kunst
C. A. Albizzati, Vasi antichi dipinti del Vaticano, Rome 1925-1939
P. E. Arias, M. Hirmer, and B. Shelton, A History of Greek Vase Painting, New York 1963
Art Bulletin
J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters, 2nd edition, Oxford 1963
Αρχαιολογική Εφημερίς
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung
Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de antieke Beschaving
G. Bakir, Sophilos, Ein Beitrag zu seinem Stil, Mainz 1981
Bulletin de correspondance hellénique
J. D. Beazley, The Development of Attic Black-figure, Berkeley 1951, corr. ed. 1964
J. D. Beazley, Etruscan Vase Painting, Oxford 1947
Bonner Jahrbücher
Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston
J. Boardman, Athenian Black Figure Vases, London 1974
J. Boardman and J. Hayes, Excavations at Tocra, 1963-1965, The Archaic Deposits, London 1966
E. Böhr, Kerameus, IV, Der Schaukelmaler, Mainz 1982
D. von Bothmer, Amazons in Greek Art, Oxford 1957
D. von Bothmer, The Amasis Painter and his World, New York and London, 1985
H. A. G. Brijder, Siana Cups I and Komast Cups, Amsterdam 1983
F. Brommer, Vasenlisten zur griechischen Heldensage, 3rd ed., Marburg 1973
British School at Athens, Annual
D. Buitron, Attic Vase Painting in New England Collections, Cambridge, Mass. 1972
D. Callipolitis-Feytmans, Les plats attiques à figures noires, Paris 1974
   
thumb
Agora 30, s. 55, p. 36Psykters
Richter and Milne, Shapes and Names, pp. 12-13
Drougou, Der attische Psykter [Beiträge zur Archäologie 9], Würzburg 1975
Agora 023, pp. 20-22
Vierneisel, Kunst der Schale, pp. 259-264
NumAntClass 16, 1987 [pp. 47-85], pp. 48-49
Drougou, Der attische Psykter, pp. 31-35
Agora 023, p. 21, note 4
ABV 275 136
Vierneisel, Kunst der Schale, p. 261
Paralip. 519, 136
Addenda 72
J. Burow, Der Antimenesmaler [Kerameus 7] Mainz 1989, p. 89, cat. no. 87, pl. 88
ABV 186
Addenda 51
ABV 280, 57
Addenda 73
ABV 280, 58
ABV 282, 22
Paralip. 152, 1
Addenda 93
ABV 280, 59
ARV² 173, 5
Paralip. 338, 5
Drougou, Der attische Psykter, pl. 14:1
Addenda 184
ARV² 475, 259
ABV 289, 28
Addenda 75
Vierneisel, Kunst der Schale, p. 260, fig. 41:4
ARV² 54, 7
Paralip. 326, 7
Addenda 163
ARV² 1622, 7 bis
Paralip. 326, 7 bis
Cat. Christie's, 16 July 1986, pp. 38-39, lot 141
ARV² 16, 14
Paralip. 322, 14
Addenda 153
Euphronios, cat. no. 32
H. Hoffmann, Ten Centuries That Shaped the West, Houston 1971, fig. 175
ARV² 16, 15
Euphronios, cat. no. 33
Agora 023, p. 20, note 2
ARV² 21, 6
Drougou, Der attische Psykter, p. 35
ARV² 24, 11
Addenda 155
ABV 658, 125
ABV 658, 126
ARV² 28, 11
Addenda 156
Addenda 147
ARV² 31, 6
Paralip. 324, 6
Addenda 157
ARV² 1621, 3 bis
NumAntClass 16, 1987 [pp.72-79], figs. 1-13
   
thumb
Agora 30, s. 56, p. 37Hydriai
ARV² 446, 262
Paralip. 375, 262
Addenda 241
Buitron-Oliver, Douris, p. 78, cat. no. 84, pls. 54-55
Agora 023, p. 35-38
ARV² 556, 101
Paralip. 387, 101
Addenda 258
E. Diehl, Die Hydria: Formgeschichte und Verwendung im Kult des Alterums, Mainz 1964, pp. 61-63
Bothmer, Gnomon 37, 1965, pp. 599-608
Follmann, Pan-Maler, pp. 49-50
J.R. Guy in Image et cèremaique grecque, F. Lissarrague and F. Thelamon, eds., Rouen 1983, pl. opp. p. 153
F. Hamdorf, Pantheon 32, 1974 [pp. 219-224], p. 219
W. Real, Festschrift für Gerhard Kleiner, Tübingen 1976, pp. 33-47
ABV 266, 3
Addenda 69
J. Burow, Der Antimenesmaler [Kerameus 7], Mainz 1989, p. 93, cat. no. 122, pl. 120
Paralip. 349, 77 bis
Addenda 202
ARV² 263, 52
Addenda 205
CVA, Baltimore 1 [USA 28], pl. 28 [1440]:1, 2
ABV 677, 3
Addenda 148
Kanellopoulos, AAA 9, 1976, fast. 2, cover
M.B. Moore and D. von Bothmer in CVA, New York 4 [USA 16], p. 45
F. Brommer, AM 63-64, 1938-1939 [171-176], p. 175
ARV² 188, 66
Addenda 188
ARV² 1155, 6
Addenda 337
Matheson, Polygnotos, p. 392, cat. no. DM 7
ARV² 1155, 7
Matheson, Polygnotos, p. 392, cat. no. DM 8
ARV² 30, 2
Addenda 157
ARV² 61, 75
Addenda 165
   
thumb
Agora 30, s. 69, p. 50Aryballoi
J.D. Beazley, Aryballos, BSA 29, 1927-1928, pp. 187-215
Richter and Milne, Shapes and Names, p. 16
ARV² 727, 21
G. Schwarz. Addenda zu Beazleys Aryballoi, JOAI 54, 1983, pp. 27-32
Wehgartner, Attisch weissgrundige Keramik, pp. 134-136
ARV² 726, 1-11
Paralip. 411
Addenda 282
ARV² 729, 23
C.H.E. Haspels, How the Aryballos Was Suspended, BSA 29, 1927-1928, pp. 216-223
ARV² 264, 66
Paralip. 351, 66
ABV 266, 1
Paralip. 117, 1
Addenda 69
J. Burrow, Der Antimenesmaler [Kerameus 7], Mainz 1989, p. 80, cat. no. 11, pls. I, 11-13
ARV² 13, 1
Paralip. 321, 1
Addenda 152
Euphronios, cat. no. 1
ARV² 717, 227
Noble, Techniques, fig. 152
Δελτ 19, 1964 [1966], pl. 48:α
G.M.A. Richter, The Archaic Gravestones of Attica, London 1961, p. 27, cat. no. 37, fig. 109
Gorbunova, p. 45, fig. 11 and p. 125
H. Payne, Necrocorinthia: A Study of Corinthian Art in the Archaic Period, Oxford 1931
D.A. Amyx, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, Berkeley 1988
J.D. Beazley, p. 197
J. Mertens, AK 22, 1979 [pp. 22-37], pp. 25-26, note 26
ABV 83, 4
Paralip. 30, 4
ABV 23
Paralip. 66
ABV 45
ARV² 7, 6
ARV² 163, 13
Paralip. 337, 13
J.D. Beazley, Aryballos, BSA 29, 1927-1928, p. 204, no. 1
   
thumb
Agora 23, s. 15, p. xvD. Callipolitis-Feytmans, Les "loutéria" attiques, Athens 1965
C. Clairmont, Das Parisurteil in der antiken Kunst, Zurich 1951
M. Cristofani, Materiali per servire alla storia del vaso François [Bolletino d'Arte, Serie Speciale 1], Rome 1980
Corpus Vasorum Antiquorum
Deutsches Archäologisches Institut, Athen
Αρχαιολογικόν Δελτίον
Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale
Festschrift für Frank Brommer, Mainz 1977
A. Furtwängler, K. Reichhold, et al., Griechische Vasenmalerei, Munich 1904-1932
J. Frel, Panathenaic Prize Amphoras, Athens 1973
E. Gerhard, Auserlesene griechische Vasenbilder, Berlin 1840-1858
Gree, Roman and Byzantine Studies
B. Graef, Die antiken Vasen von der Akropolis zu Athen, Berlin 1925-1933
A. Greifenhagen, Eine attische schwarzfigurige Vasengattung und die Darstellung des Komos im VI. Jahrhundert, Königsberg 1929
Greek Vases in the J. Paul Getty Museum, Occasional Papers on Antiquities
H. Hoffman, Ten Centuries that Shaped the West, Houston 1971
Illustrated London News
Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts
Journal of Hellenic Studies
Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
S. Karouzou, The Amasis Painter, Oxford 1956
S. Karouzou, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, XLVIII, Αγγεια του Αναγυρουντος, Athens 1963
K. Kübler, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen, VI, ii, Die Nekropole des späten 8. bis frühen 6. Jahrhunderts, Berlin 1970
D. C. Kurtz, Athenian White Lekythoi, Patterns and Painters, Oxford 1975
E. Langlotz, Griechische Vasen in Würzburg, Munich 1932
Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Madrider Abteilung
J. R. Mertens, Attic White-Ground. Its Development on Shapes Other than Lekythoi, New York 1977
Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst
Metropolitan Museum Studies
H. Mommsen, Kerameus, I, Der Affecter, Mainz 1975
Monumenti antichi
Fondation E. Piot, Monuments et mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Greek Vase-Painting in Midwestern Collections, W. G. Moon, ed., Chicago 1979
P. Müller, Löwen und Mischwesen in der archaischen griechischen Kunst, Zurich 1978
H. Payne, Necrocorinthia. A Study of Corinthian Art in the Archaic Period. Oxford 1931
J. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, New York 1965
Metropolitan Museum of Art, Notable Acquisionts 1975-1979, New York 1979
Oxford Classical Dictionary
   
 Νικολάου Κεραμέως, ...Νικολάου Κεραμέως, Θεωρία της Ιατρικής.1758 (except pp. V-X: 19th cent.)  
thumb
Agora 30, s. 14, p. xivD. Buitron-Oliver, Douris: A Master-Painter of Athenian Red Figure Vases [Kerameus 9], Mainz 1995
L. Burn, The Meidias Painter, Oxford 1987
D. Callipolitis-Feytmans, Les plats attiques à figures noires
L.D. Caskey and J.D. Beazley, Attic Vase Paintings in the Museum of Fine Arts, Boston, Oxford, vol. 1, 1931; vol. 2, 1954; vol. 3, 1963
G. Van Hoorn, Choes and Anthesteria, Leyden 1951
F. Jacopi, Clara Rhodos VII, 1932-1933
B. Cohen, Attic Bilingual Vases and their Painters, New York 1978
M. Denoyelle, Chefs-d'oeuvre de la céramique grecque dans les collections du Louvre, Paris 1994
J.D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure, 3rd ed., Berkeley 1986
A. Esposito and G. de Tommaso, Vasi attici: Museo Archeologico Nazionale di Firenze Antiquariun, Florence 1993
Euphronios der Maler (Catalogue of the Exhibition held in Berlin, March 20-May 5, 1991, Milan 1991
A.-B. Vollmann, Der Pan-Maler [Abhandlungen zur Kunst-, Musik und Literaturwissenschaft 52], Bonn 1968
A. Furtwängler, K. Reichhold, F. Hauser, E. Buschor, C. Wätzinger, and R. Zahn, Griechische Vasenmalerei, Munich 1904-1932
S. Frank, Attische Kelchkratere: Eine Untersuchung zum Zusammenspiel von Gefässform und Bemalung [Europäische Hochschulschriften , Reihe XXXVIII, Archäologie, vol. 24], Frankfurt 1990
H. Froning, Dithyrambos und Vasenmalerei in Athen, Würzburg 1971
R. Ginouvés, Balaneutiké: Recherches sur le bain dans l'antiquité grecque, Paris 1962
J. Neils, H.A. Shapiro, D. Kyle, E.J.W.Barber, and B.S. Ridgway, Godess and Polis: The Panathenaic Festival in Ancient Athens, Princeton 1992
H.A. Thompson, The Athenian Agora: A Guide to the Excavation and Museum, Athens 1962
H.A. Thompson, The Athenian Agora: A Guide to the Excavation and Museum, rev. ed., Athens 1976
T. Hayashi, Bedeutung und Wandel des Triptolemosbildes: Religionshistorische und typologische Untersuchungen [Beitrage zur Archäologie 20], Würzburg 1992
L. Talcott, B. Philippaki, G. Roger Edwards, V.R. Grace, Small Objects from the Pnyx: II [Hesperia Supplement X], Princeton 1956
S.I. Rotroff and J.H. Oakley, Debris from a Public Dining Place in the Athenian Agora [Hesperia Supplement XXXV], Princeton 1992
H. Hoffmann, Sexual and Asexual Pursuit: A Structuralist Approach to Greek Vase Painting [Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Occasional Paper no. 34], London 1977
J. Sweeny, T. Curry, Y. Tzedakis, eds., The Human Figure in the Early Greek Art, Washington 1988
H. Immerwahr, Attic Script: A Survey, Oxford 1990
S. Kaempf-Dimitriadou, Die Liebe der Götter in der attischen Kunst des 5. Jahrhunderts v. Chr. [Antike Kunst, Beiheft 11], Bern 1979
   
thumb
Agora 30, s. 46, p. 27H. Hinkel, Der giessener Kelchkrater, Giessen 1967, pp. 38-67
D. von Bothmer, AA, 1976 [pp. 485-512], p. 488-489
Euphronios, cat. no. 1
ARV² 14, 2
Paralip. 322, 2
Tiverios, Περίκλεια, pp. 59-80
Addenda 152
Euphronios, cat. no. 3
Denoyelle, Chefs d'oeuvre-Louvre, pp. 104-105, cat. no. 47
J. Oakley, Double-Register Calyx-Kraters: A Study in Workshop Tradition, AGRP Amsterdam pp. 119-127
ARV² 14, 3
Paralip. 322, 3
Euphronios, cat. no. 2
ARV² 1619, 3 bis
Paralip. 322, 3 bis
Euphronios, cat. no. 5
Mertens, Attic White-Ground, pp. 122-126
Wehgartner, Attisch weissgrundige Keramik, pp. 34-42
ARV² 14, 4
Euphronios, cat. no. 11
ARV² 14, 5
Euphronios, cat. no. 8
Frank, Attische Kelchkrater, pp. 23-67
Euphronios, cat. no. 4
Euphronios, cat. no. 6
Euphronios, cat. no. 12
ARV² 124, 1 and 5
Addenda 175
Euphronios, cat. no. 7
ARV2 146, 19
Paralip. 60, 19
Addenda 40
Euphronios, cat. no. 9
Euphronios, cat. no. 10
ABV 308, 71
Paralip. 133, 71
Addenda 82
E. Böhr, Der Schaukelmaler [Kerameus IV], Mainz 1982, p. 21
ARV² 601, 22
Paralip. 395, 22
Addenda 266
Prange, Niobidenmaler, p. 186, cat. no. N 25
Denoyelle, Chefs d'oeuvre-Louvre, pp. 138-139, cat. no. 64
Frank, Attische Kelchkrater, pp. 265-266, note 282
D. von Bothmer, AA, 1976 [pp. 485-512], p. 489
ARV² 185, 31
Addenda 187
ARV² 185, 36
Paralip. 340, 36
Attische Kelchkratere, p. 127
ARV² 77, 90
Addenda 169
Euphronios, p. 44 and p. 88
Cohen, Attic Bilingual Vases, p. 402
ARV² 15, 6
Paralip. 322, 6
Euphronios, cat. no. 13
Buitron-Oliver, Douris, pl. 139
ARV² 1-12
Paralip. 320-321
Addenda 149-151
P. Jacobsthal, MetMusSt 5, 1934-1936 [pp. 117-145], p. 136
ARV² 1618
Paralip. 128
E. Vermeule, AJA 70, 1966 [pp. 1-22], p. 22
ARV² 13, 1
Paralip. 321, 1