icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 34, p. 16

Threatte, p. 398. Threatte, pp. 480-481. Threatte, p. 506. Threatte, pp. 478-479 ... Agora 25 16 ... Threatte, pp. 480-481 ... Threatte, pp. 478-479 ... Threatte, p. 398

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 29, p. 11

Threatte, pp. 470-471 ... Agora 25 11 ... Threatte, pp. 470-471

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 36, p. 18

Threatte, pp. 99-101 ... Agora 25 18 ... Threatte, pp. 99-101

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 35, p. 17

Grammar. Threatte, pp. 407-408. Threatte, p. 491. Threatte, pp. 476-477 ... Agora 25 17 ... Threatte, pp. 407-408 ... Threatte, pp. 476-477 ... Threatte, p. 491

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 32, p. 14

Alkibiades Kleiniou Skambonides the Younger. Aristeides Lysimachou Alopekethen. Acharnion Xypetaion. Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Hippokrates Anaxileou. Archenos Philoxenon. Threatte, pp. 192-193 ... Agora 25 14 ... Threatte, pp. 192-193 ... Threatte, pp. 353-354 ... Threatte, pp. 463-464

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 33, p. 15

Threatte, p. 533. Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Threatte, pp. 510, 530, 551. Vanderpool, Semple Lectures II, p. 228 ... Agora 25 15 ... Threatte, pp. 510, 530, 551 ... Threatte, p. 533

icon

[Corinth Notebook Page] NB 188, spread 82 (pp. 480 - 481)

480 481 ... NB 188, spread 82 (pp. 480 - 481)

icon

[Corinth Notebook Page] NB 391, spread 56 (pp. 480 - 481)

480 481 ... NB 391, spread 56 (pp. 480 - 481)