Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
thumb
PD 2035 (DA 920)Column capital fragment - interior order Parthenon.1971  
 PD 2035 (DA 921)Column capital fragment - interior order Parthenon.1971  
 PD 2035 (DA 922)Column capital fragment - interior order Parthenon.1971  
thumb
PD 2036 (DA 923)Column fragment - interior order Parthenon. Flute detail.1971  
 PD 2036 (DA 924)Column fragment - interior order Parthenon. Flute detail.1971  
 PD 2036 (DA 925)Column fragment - interior order Parthenon. Flute detail.1971  
thumb
PD 1563 (DA 272)Fragment of bottom of column drum A 3289.1967  
thumb
PD 2608 (DA 278)Column capital fragment from Square Peristyle.1988