Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora XXIX1997  
thumb
Agora XXXII2008  
 Hesperia 20 (1951)1951  
thumb
P 1716120 July 1946  
thumb
P 1741720 July 1946  
 P 1742120 July 1946  
thumb
Agora 29.1, s. 209, p. 170   
thumb
Agora 29.1, s. 477, p. 438