icon

[Agora Image] 1997.04.0150 (XVII-2)

Terracotta feed-pipe of the Propylon Fountain ... PD 81 Horizontal (normal) ... 1939

icon

[Agora Image] 2012.51.0129 (XVII-2)

Terracotta feed-pipe of the Propylon Fountain ... PD 81 AMS ... 1939