icon

[Agora Image] 2012.52.0176 (XXXI-73)

Mining inscription fragment ... AMS Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.52.0178 (XXXI-75)

Inscrition fragments ... AMS Horizontal (normal)