icon

[Agora Image] 2008.16.0595 (XX-58)

Prytany decree fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.0487 (XX-58)

Inscription fragment ... Horizontal (normal)