icon

[Agora Image] 2008.16.0659 (XXVI-94)

Mortage stone ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.1158 (XXVI-94)

Mortgage stone fragment ... AMS Horizontal (normal)