icon

[Agora Publication Page] Agora 16, s. 29, p. 11

SEG XXXIV, 15. SEG XXXVI, 1527. SEG XXXVII, 9. J.H. Oliver, Hesperia, 4, 1935, pp. 32-34, no. 3. SEG X, 42. F. Sokolowski, TAPA 90, 1959, pp. 253-255. SEG XVIII, 4. Lois sacrées (Supplément), pp. 24-25, ... Agora 16 11 I 568 I 588 ... 17 March 1933

icon

[Agora Publication Page] Agora 16, s. 518, p. 500

Agora 16 500 I 329 I 2025 I 3611 I 409 I 2105 I 3617 I 419 I 2115 I 3619 I 456 I 2155 I 3625 I 524 I 2161 I 3632 I 536 I 2165 I 3668 I 559 I 2173 I 3687 I 568 I 2211 I 3745 I 605 I 2351 I 3755 I 2361 I ...