icon

[Agora Image] 2012.58.0482 (86-605)

Decree Fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.79.1937 (93-58-16)

Decree Fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.79.1938 (93-58-17)

Decree Fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.80.0020 (93-60-28)

Decree Fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.80.0021 (93-60-29)

Decree Fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.80.0022 (93-60-30)

Decree Fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.1212 (XXVII-48)

Decree fragment ... Horizontal (normal)