icon

[Agora Image] 2011.04.0224

Decree fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2011.11.0121

Fragment of decree ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 20 Apr 2010

icon

[Agora Image] 2012.54.0048 (LXIV-48)

Decree fragment ... AMS Horizontal (normal)