icon

[Agora Image] 2000.06.0341

Various pottery fragments. Left, top to bottom: P 33307, P 33345, P 33332, P 33302; middle, top to bottom: P 33330, P 33407, P 33281 ; right, top to bottom: P 33301, P 33285, P 33303, P 15855 ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2000.06.0347

Cooking pot ... Horizontal (normal) ... 4 Apr 2000