Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
thumb
P 18232    
thumb
Agora XXVOstraka1990  
thumb
Agora 25, s. 157, p. 139Fragments; Parts of Names, Known or Unknown
Group E 1
Ostraka
Group E 2
Pit
   
thumb
Agora 25, s. 192, p. 174Group E 1
Group E 1a
Group M 2
   
thumb
Agora 25, s. 201, p. 183Group E 1
Fragments
Group E 2
Habronichos (Lysikleous) Lamptreus
Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen
Group E 1a
Kallixenos Aristonymou Xypetaion
Themistokles Neokleous Phrearrios
Hippokrates Anaxileou
Aristeides Lysimachou Alopekethen
Eratyllos Kattariou
Habron Patrokleous Marathonios
   
thumb
ΝΝ-27Finds1947  
thumb
ΝΝ-27-69 (pp. 5330-5331)OstrakonApril-June 1947  
thumb
A 18-19:1Ostrakon AreaApril-June 1947 21-25 October 1949Ca. 500-450 B.C.