Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
thumb
Agora 10, s. 1, p. iThe Athenian Agora; Volume 10; Weights Measures and Tokens   
thumb
Agora 10, s. 2, p. ii    
thumb
Agora 10, s. 3, p. iii    
thumb
Agora 10, s. 4, p. iv    
thumb
Agora 10, s. 5, p. vThe Athenian Agora; Volume 10; Weights Measures and Tokens; Part I; Weights and Measures by Mabel Lang   
thumb
Agora 10, s. 6, p. vi    
thumb
Agora 10, s. 7, p. viiThe Athenian Agora; Volume 10; Weights Measures and Tokens; Part I; Weights and Measures by Mabel Lang; Preface
Margaret Crosby, Hesperia 28, 1949, pp. 108-113
April 1963  
thumb
Agora 10, s. 8, p. viii