icon

[Agora Image] 2012.02.7477

Ostrakon of Onomastos Konthyleus ... Angelique Sideris ... Museum object. Stoa Gallery-Case No. 30. Horizontal (normal) ... 21 Mar 2012 ... Ostrakon of Onomastos Konthyleus.

icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-21-62 (pp. 4113-4114)

Ostrakon. Ostrakon of Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Ostrakon of Onomastos Konthyleus ... ΝΝ-21 4113, 4114 P 17645 ΝΝ 2596 P 17625 P 17646 P 17647 P 17645 P 17646 P 17647 ... Apr 29 1947 ... Ostrakon of Onomastos Konthyleus

icon

[Agora Object] P 17647: Ostrakon of Onomastos Konthyleus

From the wall of a semi-glazed krater. Incised outside: Dull black glaze inside; band outside. Όστρακο οστρακοφορίας Ονομαστού. Πρόερχεται από το σώμα κρατήρα με τμηματικό γάνωμα. Finished Red gravelly ... 29 April 1947 ... Ostrakon of Onomastos Konthyleus

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 199, p. 181

Group E 1. Kleiboulos Nikodemou. Kydrokles Timokratous Kriothen. Megakles Hippokratous Alopekethen. Onomastos Konthyleus. Themistokles Neokleous Phrearrios ... Agora 25 181 P 20392 P 17656 P 20395 P 17663 P 20396 P 17679 P 20398 P 17690 P 20400 P 17692 P 20401 P 17726 P 20404 P 17727 P 20406 P 17913 P 20410 P 17923 P 20415 P 17931 P 18160 P 17937 P 17674 P 17938 ... Onomastos Konthyleus

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 25, p. 7

The Ostraka. Definition and Identification. Group E 1. Aristeides Lysimachou Alopekethen. Megakles Hippokratous Alopekethen. Themistokles Neokleous Phrearrios. Charias Ph[ ]dou. Onomastos Konthyleus. Kleiboulos ... Agora 25 7 ... Onomastos Konthyleus

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 115, p. 97

Nikias Nikeratou (Kydantides). Phillips, pp. 126-129. PA 10808. APF, pp. 403-407. Plutarch, Aristeides 7. Plutarch, Nikias 11. Plutarch, Alkibiades 13. Onomastos Konthyleus. Hesperia 17, 1948, p. 194 ... Agora 25 97 P 31179 P 17647 A 18-19:1 ... Onomastos Konthyleus

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 10, p. x

Either Hippokrates. Hyperbolos Antiphanous Perithoides. Kallias Didymiou. Kallias Kratiou (Alopekethen). Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Kimon Miltiadou (Lakiades). Kleiboulos Nikodemou. Kleophon Kleippidou ... Agora 25 x ... Onomastos Konthyleus

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 23, p. 5

Aristotle, AthPol 27.4. Candidates of the 480's. Acharnion Xypetaion. Alexis Mega( ). Aristaichmos Timokratous (Kriothen). Archenos Philoxenon. Aristeides Lysimachou Alopekethen. Arist-[ ] Charop[ ]. Boutalion ... Agora 25 5 ... Onomastos Konthyleus