icon

[Agora Notebook Page] Β'-4-45 (pp. 521-522)

Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus). Ostrakon of Kallixenos Aristonymou Xypetaion ... Β'-4 521, 522 P 4891 P 4892 Lot Β' 5 P 4891 P 4892 ... 4 Mar 1935 ... Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus)

icon

[Agora Notebook Page] ΞΞ-2-68 (pp. 325-326)

Ostrakon of Perikles Xanthippou (Cholargeus). Ostrakon of Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Ostrakon of Kallixenos Aristonymou Xypetaion ... ΞΞ-2 325, 326 P 16755 P 16756 P 16757 ΞΞ 130 ΞΞ:1940.0524:1 P 16755 P 16756 P 16757 ... 166 B.C ... Ostrakon of Perikles Xanthippou (Cholargeus)

icon

[Agora Notebook Page] Β'-4-68 (pp. 567-568)

Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus). Black Glaze Cup Fragment with Graffito. Arrowhead. Black Figure Plate Fragment ... Β'-4 567, 568 P 4999 P 4997 P 5000 B 204 P 5001 Lot Β' 11 Lot Β' 12 P 4999 P 5000 B 204 P 5001 ... 12 Mar 1935 ... Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus)

icon

[Agora Notebook Page] Β-7-84 (pp. 1341-1342)

Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus). Thurible Fragment. Red Figure Column Krater Fragment. Ostrakon of Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen ... Β-7 1341, 1342 P 4692 P 4693 Β 1172 P 4694 P 4695 Lot Β 333 Lot Β 334 P 4692 P 4693 P 4694 P 4695 ... 22 February 1935 ... Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus)

icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-15-65 (pp. 2921-2922)

Ostrakon of Aristeides Lysimachou Alopekethen. Ostrakon of Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Cup Fragment: Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus) ... ΝΝ-15 2921, 2922 P 16871 P 16872 P 16873 P 16871 P 16872 P 16873 ... 2 May 1940 ... Cup Fragment: Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus)

icon

[Agora Notebook Page] Β-9-16 (pp. 1603-1604)

Black Glaze Stemless Cup or Bowl Fragments: Stamped. Well. Vessel Fragment with Graffito. Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus) ... Β-9 1603, 1604 P 5194 P 5195 P 5196 G 12:21 E 13:1 P 5194 P 5195 P 5196 ... 28 Mar 1935 ... Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus)

icon

[Agora Notebook Page] Β-7-91 (pp. 1355-1356)

Black Figure Vessel Fragment. Black Glaze Bowl Fragment with Graffito. Ostrakon of Themistokles Neokleous Phrearrios. Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus) ... Β-7 1355, 1356 P 4712 P 4713 Β 1196 P 4714 P 4715 Lot Β 333 Lot Β 334 Lot Β 335 P 4712 P 4713 P 4714 P 4715 ... Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus)

icon

[Agora Notebook Page] Β-13-85 (pp. 2530-2531)

Sima Fragment: Painted. Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus). Vessel Fragment with Graffito: Official Measure. Cup Fragment: Banded ... Β-13 2530, 2531 A 878 P 12531 Β 1947 P 12532 P 12533 A 878 P 12531 P 12532 P 12533 ... 484 B.C ... Ostrakon of Xanthippos Ariphronos (Cholargeus)