Did you mean: koine

[Ambrosia Publication] Iamblichou Chalkideos tes koiles Syrias peri mysterion logos : Iamblichi Chalcidensis ex Coele-Syria, de mysteriis liber. Praemittitur epistola Porphyrii ad Anebonem Aegyptium, ...

Iamblichus ca. 250-ca. 330 Gale, Thomas, 1635?-1702 ed ... Oxonii: e theatro Sheldoniano, ... Title vignette. Greek and Latin in parallel columns. Includes index. Errata: p. [7] at end..--510 Wing (2nd ed.), ... 1678 ... Iamblichou Chalkideos tes koiles Syrias peri mysterion logos : Iamblichi