icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 24, p. 6

Candidates of the 480's. Kallias Kratiou (Alopekethen). Phalanthos Spintharou. Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Phileas Derketou. Kleiboulos Nikodemou. Spintharos Eu[ ]. Kritias Leaidou. Teisandros Isagorou ... Agora 25 6 ... Menon (Menekleidou) Gargettios

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 206, p. 188

Group E 22. Eratyllos Kattariou. Group M 2. Alkibiades Kleiniou Skambonides the Elder. Hippokrates Anaxileou. Kimon Miltiadou (Lakiades). Fragments. Themistokles Neokleous Phrearrios. Group E 23. Boutalion ... Agora 25 188 P 3558 P 18537 P 4436 P 18339 P 18536 P 4435 P 18555 P 18557 P 4617 P 4621 P 30193 P 4620 P 30192 P 30190 P 4622 P 30191 P 30194 P 14682 P 27683 P 17017 P 27693 P 14681 P 27678 P 27691 P 2442 ... Menon (Menekleidou) Gargettios

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 114, p. 96

Menon (Menekleidou) Gargettios. Kerameikos III, pp. 62-78. Raubitschek, Hesperia, 24, 1955, p. 286, note 2. Hesperia, Suppl. V, pp. 142-144, 161-164. Willemsen, AM 80, 1965, pp. 113-120. Willemsen, Δελτ, ... Agora 25 96 P 9478 P 2020 P 14578 P 8534 P 29073 C 9:6 J 5:2 ... Menon (Menekleidou) Gargettios

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 10, p. x

Either Hippokrates. Hyperbolos Antiphanous Perithoides. Kallias Didymiou. Kallias Kratiou (Alopekethen). Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Kimon Miltiadou (Lakiades). Kleiboulos Nikodemou. Kleophon Kleippidou ... Agora 25 x ... Menon (Menekleidou) Gargettios