icon

[Agora Publication Page] Agora 16, s. 118, p. 100

IG II², 1699. IG II², 264. IG II², 572. P.J. Rhodes, Athenian Boule, pp. 135-137. IG II², 212. SEG XXVI, 74. SEG XXXII, 75. SEG XXXIV, 66. L.J.D., Richardson, CQ 37, 1943, pp. 55-61. M.H. Jameson, Historia ... Agora 16 100 I 5713 ... 15 March 1939

icon

[Agora Publication Page] Agora 16, s. 519, p. 501

Agora 16 501 I 4477 I 5032 I 5487 I 4496 I 5036 I 5488 I 4503 I 5039 I 5495 I 4522 I 5090 I 5496 I 4526 I 5143 I 5504 I 4534 I 5147 I 5520 I 4536 I 5148 I 5526 I 4541 I 5165 I 5556 I 4546 I 5172 I 5559 ...