icon

[Agora Image] 2008.16.0635 (XXIV-68)

Fragment of inscription ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.51.0932 (XXIV-68)

Prytany dedication fragment ... AMS Horizontal (normal)