icon

[Agora Image] 2010.18.1065 (Leica P 15389)

Black Figure Thymiaterion Fragment ... Horizontal (normal)