Did you mean: w.k. prichett , hesperia 9, 1940, pp. 129-132

icon

[Agora Publication Page] Agora 16, s. 454, p. 436

W.B. Dinsmoor, Athenian Archon List, p. 199. IG II², 896, 971 and 978. Agora 15, 243. SEG XII, 101. S. Dow, Hesperia 4, 1935, p. 78. W.K. Pritchett , Hesperia 9, 1940, pp. 129-132. IG II², 887. ID 2566 ... Agora 16 436 I 2145 I 6003 ... 11 June 1947 ... W.K. Pritchett , Hesperia 9, 1940, pp. 129-132 ... Dinsmoor, Archons of Athens, pp. 229-233 ... Pritchett and Meritt, Chronology, pp. xxxi-xxxii