Title
Date
Chronology
 
Stamped Amphora Handle: Knidian28 Mar 1935
28 March 1935
1143-1180 A.D.
12th A.D.
Modern
1078-1081 A.D.
307-283 B.C.
Turkish
1808 A.D.
 
Disk - Token
Coins
8 Apr 19351143-1180 A.D.
Second half of 1st A.D.
229-30 B.C.
Modern Greek
 
A Strosis at 16-17/ΛΣΤ-ΛΗ30 Jan 1936
31 Jan 1936
1 Feb 1936
1143-1180 A.D.
12th A.D.
569-570 A.D.
Modern Greek
 
Stamped Amphora Handle: Knidian1 Feb 1936
1 February 1936
Modern Greek
3rd A.D.
1143-1180 A.D.
4th A.D.
Greek
12th A.D.
229-30 B.C.
457-474 A.D.
 
Grave Monument Fragment3 Feb 1936
3 February 1936
493-526 A.D.
330-300 B.C.
1st B.C.
306-337 A.D.
1143-1180 A.D.
Turkish
Modern Greek
 
Cistern6 Feb 1936976-1034 A.D.
1042-1055 A.D.
1143-1180 A.D.
Turkish
Modern Greek
 
8 Feb 1936
10 Feb 1936
Turkish
1143-1180 A.D.
Venetian
Modern Greek