icon

[Agora Image] General view of the South Stoa.

MAF-Ekta ... southwest ... 1959