icon

[Agora Image] Kolonos Agoraios slope.

MAF-Ekta ... northwest ... 1959