icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 103, p. 85

Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Group E 6. Ostraka. Group E 5. Semple Lectures II, pp. 225, 247, fig. 29. Group E 7 ... Agora 25 85 P 23008 P 10138 P 23009 P 9972 P 23011 P 22992 P 23020 P 23021 P 22993 P 22994 P 12244 P 23007 P 12250 H 12:14 ... P 12250

icon

[Agora Notebook Page] Β'-1-87 (pp. 164-165)

Β'-1 164, 165 Β':1934.0514:44 N 3592 Β':1934.0514:46 N 3593 N 3594 Β':1934.0514:49 Β':1934.0514:50 N 12249 Β':1934.0514:52 N 3595 Β':1934.0514:54 N 3596 N 3597 N 3598 N 12250 Β':1934.0514:59 Β':1934.0514:60 ... 3rd B.C ... N 12250

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 186, p. 168

Group E 14. Group E 2. Group E 15. Group E 17. Group E 7. Group E 5. Group E 24 ... Agora 25 168 P 12192 P 15352 P 12193 P 15373 P 12194 P 15379 P 12195 P 15449 P 12196 P 15458 P 15199 P 15459 P 12213 P 15460 P 12216 P 15461 P 12217 P 15462 P 12218 P 15463 P 12219 P 15464 P 12220 P 15465 ... P 12250

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 204, p. 186

Group E 4. Fragments. Group E 5. Group E 4a. Aristeides Lysimachou Alopekethen. Group E 6. Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Themistokles Neokleous Phrearrios. Either ... Agora 25 186 P 5970 P 10414 P 6045 P 10139 P 6114 P 22991 P 6398 P 23005 P 6399 P 23006 P 6108 P 23001 P 6113 P 23002 P 25456 P 23022 P 6109 P 22996 P 6110 P 22992 P 6111 P 22993 P 6112 P 22994 P 23007 ... P 12250