icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-26-85 (pp. 5160-5161)

ΝΝ-26 5160, 5161 Lot ΝΝ 740 Section ΝΝ 905 ... 2 Jul 1947

icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-46-72 (pp. 8533-8534)

Stamped Amphora Handle: Thasian. Moldmade Relief Bowl Fragment. Well. Moldmade Relief Bowl: Floral. Krater Fragment ... ΝΝ-46 8533, 8534 SS 15135 P 37035 P 37036 ΝΝ 5466 P 37788 Lot ΝΝ 377 Lot ΝΝ 181 B 20:7 C 18:5 SS 15135 P 37035 P 37036 P 37788 ... Sep 2011

icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-46-73 (pp. 8535-8536)

Krater Fragment. Well. Skyphos Fragment. Closed Shape Fragment ... ΝΝ-46 8535, 8536 P 37789 P 37790 P 37791 P 37792 Lot ΝΝ 181 C 18:5 P 37789 P 37790 P 37791 ... 14-22 July 1927

icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-46-74 (pp. 8537-8538)

Closed Shape Fragment. Well ... ΝΝ-46 8537, 8538 P 37793 P 37794 P 37795 P 37796 Lot ΝΝ 181 C 18:5 P 37792 P 37793 P 37795 P 37796 ... 14-22 July 1927

icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-46-75 (pp. 8539-8540)

Closed Shape Fragment. Well. Pedestal Base. Cooking Pot Fragment ... ΝΝ-46 8539, 8540 P 37797 P 37798 P 37799 P 37800 Lot ΝΝ 181 C 18:5 P 37797 P 37798 P 37799 P 37800 ... 14-22 July 1927

icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-46-76 (pp. 8541-8542)

Cooking Pot Fragment. Well. Black Glaze Salt Cellar Fragment. Lekythos Fragment ... ΝΝ-46 8541, 8542 P 37801 P 37327 P 37328 Lot ΝΝ 181 Lot ΝΝ 780 Lot ΝΝ 409 C 18:5 A 17:2 P 37801 P 38327 P 38328 ... 565-550 B.C.

icon

[Agora Notebook Page] ΟΟ-4-44 (pp. 678-679)

Female Head. Statuette of Aphrodite. Stamped Amphora Handle: Corinthian B. Loom Weight. Red Figure Bell Krater Fragment ... ΟΟ-4 678, 679 T 2445 S 1286 SS 10165 MC 715 ΟΟ 309 P 18364 T 2445 S 1286 SS 10165 MC 715 P 18364 ... 19 July 1947

icon

[Agora Notebook Page] ΟΟ-4-47 (pp. 684-685)

Lead Curse Tablet (Defixio) ... ΟΟ-4 684, 685 IL 948 IL 949 ΟΟ 320 IL 948 IL 949 ... 28 July 1947