Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora 11, s. 104, p. 858 Apr 1952321-320 B.C. 
thumb
Agora 16, s. 164, p. 1468 April 1952  
thumb
Agora 11, s. 47, p. 2819524th quarter of 6th B.C. 
thumb
Agora 11, s. 20, p. 1   
thumb
Agora 23, s. 219, p. 203 3rd quarter of 6th B.C.
550-525 B.C.
540-530 B.C.
550 B.C.
 
thumb
Agora 23, s. 293, p. 277 550 B.C.
2nd quarter of 6th B.C.
575-565 B.C.
Middle of the 6th B.C.
 
thumb
Agora 30, s. 154, p. 135 440-430 B.C.
460 B.C.
 
thumb
Agora 30, s. 216, p. 197 430-420 B.C.
420 B.C.