icon

[Agora Notebook Page] Ν-3-89 (pp. 559-560)

Ν-3 559, 560 Ν:1935.0420:4 Ν:1935.0420:5 Ν:1935.0420:6 N 34718 Ν:1935.0420:7 N 34719 Ν:1935.0420:8 N 34720 Section Ν 107 Section Ν 108 ... 1886 ... Ν-3 ... Ν:1935.0420:4 ... Ν:1935.0420:5

icon

[Agora Notebook Page] Ν-4-44 (pp. 658-659)

Ν-4 658, 659 Ν:1936.0129:1 Ν:1936.0129:2 Ν:1936.0129:3 Ν:1936.0129:4 Ν:1936.0129:5 Ν:1936.0129:6 Ν:1936.0129:7 Ν:1936.0129:8 Ν:1936.0129:9 Ν:1936.0129:10 N 34739 Ν:1936.0129:11 N 34740 Ν:1936.0129:12 Ν:1936.0129:13 ... Modern ... Ν ... Ν:14-18/ΚΘ ... Ν:14/ΛΖ

icon

[Agora Object] P 5307: Black Glaze Bowl Fragment with Paint Decoration

From a deep bowl, broken all around. Black glaze with decoration in white and clay-colored paint. Late Roman fill. Leica, 88-23-13 ... 2 April 1935 ... Ν 184

icon

[Agora Notebook Page] Ν-2-8 (pp. 203-204)

Region of Burnt Building ... Ν-2 203, 204 ... 25 Feb 1935 ... Ν ... Ν:24/ΚΓ ... Ν:24/ΚΒ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-1-93 (pp. 175-176)

East of Church; 19-22/ΛΘ-ΜΔ ... Ν-1 175, 176 Ν:1935.0222:17 N 34238 ... 3rd A.D ... Ν ... Ν:23/ΜΔ ... Ν:19-22/ΛΘ-ΜΔ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-31 (pp. 1452-1453)

Ν-8 1452, 1453 Ν:1937.0205:1 Ν:1937.0205:2 N 35276 Ν:1937.0205:3 N 43804 Ν:1937.0205:4 N 43805 Ν:1937.0205:5 N 35277 Ν:1937.0205:6 N 35278 ... 1143-1180 A.D ... Ν-8 ... Ν:1937.0205:1 ... Ν:1937.0205:2

icon

[Agora Notebook Page] Ν-7-33 (pp. 1230-1231)

Ν-7 1230, 1231 Ν:1936.0523:1 Ν:1936.0523:2 N 35116 Ν:1936.0523:3 N 35117 Ν:1936.0523:4 Ν:1936.0523:5 Ν:1936.0523:6 Ν:1936.0523:7 N 35118 Ν:1936.0523:8 Ν:1936.0523:9 Ν:1936.0523:10 N 35119 Ν:1936.0523:11 ... 4th A.D ... Ν ... Ν:03-07/ΜΒ-ΜΔ ... Ν:06/ΜΑ

icon

[Agora Notebook Page] Ν-8-23 (pp. 1436-1437)

Ν-8 1436, 1437 Lot Ν 121 Lot Ν 109 Section Ν 301 Section Ν 302 Section Ν 303 Section Ν 304 Section Ν 305 ... 1 Feb 1937 ... Ν ... Ν:07/ΝΗ ... Ν:2-03/ΝΗ-ΞΑ