Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora 3, s. 93, p. 83   
thumb
Agora 3, s. 255, p. 245   
thumb
Agora 31, s. 214, p. 19117 April 1953
7 March 1938
17 March 1939
27 May 1959
18 December 1936
15 March 1939
14 May 1971
2nd B.C.
2nd-1st B.C.
115 B.C.
 
thumb
Agora 31, s. 254, p. 231