Icon
Name
Date
Chronology
 
thumb
Agora XV1974  
 Hesperia 30 (1961)1961  
thumb
Agora 15, s. 73, p. 617 June 1938
2 June 1939
  
thumb
Agora 15, s. 497, p. 485   
thumb
I 5863