icon

[Agora Image] 2007.01.0860

Marble fragment ... Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2012.83.1971 (98-2-6)

Marble Fragment ... Horizontal (normal)