icon

[Agora Notebook Page] Β'-1-86 (pp. 162-163)

Β'-1 162, 163 Β' 947 IL 1134 N 3577 N 3578 N 3579 N 3580 N 3581 N 12247 N 3582 Β':1934.0514:29 N 3583 N 12248 N 3584 N 3585 Β':1934.0514:34 Β':1934.0514:35 N 3586 N 3587 N 3588 N 3589 Β':1934.0514:40 N ... Money in Name of Eleusis

icon

[Agora Notebook Page] Β'-7-92 (pp. 1202-1203)

Stamped Amphora Handle: Knidian. Bowl Fragment. Lead Token ... Β'-7 1202, 1203 SS 10789 Β' 943 MC 801 P 20166 Β' 946 IL 1133 Β' 947 IL 1134 Β' 948 IL 1135 Β' 949 IL 1136 SS 10789 P 20166 IL 1133 IL 1134 ... Feb 1951

icon

[Agora Notebook Page] Β'-7-93 (pp. 1204-1205)

Lead Token. Vessel Fragment. Vessel Fragment: Argive ... Β'-7 1204, 1205 IL 1135 Β' 947 IL 1134 IL 1136 P 25306 P 25307 Β' 950 Lot Β' 72 IL 1135 IL 1136 P 25306 P 25307 ... 14 May 1934