icon

[Agora Image] 2012.24.0297 (6-173)

White ground lekythoi ... Horizontal (normal)