icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-12-80 (pp. 2351-2352)

Great Drain. Pit ... ΝΝ-12 2351, 2352 P 15577 P 15578 P 15579 P 15580 P 15581 P 15582 P 15583 P 15584 P 15585 P 15586 P 15587 P 15588 P 15589 P 15590 P 15591 P 15592 P 15593 P 15594 P 15595 P 15596 P 15597 P 15598 P 15599 ... 12 Jun 1939

icon

[Agora Notebook Page] ΝΝ-13-8 (pp. 2406-2407)

Ostrakon of Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Pit. Ostrakon of Themistokles Neokleous Phrearrios ... ΝΝ-13 2406, 2407 P 15632 P 15633 P 15634 P 15635 C 18:11 P 15632 P 15633 P 15634 P 15635 ... 13 Jun 1939