icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 77, p. 59

Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Group E 13. Hesperia 8, 1939, p. 205. Group E 17. Young pp, 197-198. Young, pp. 197-198. Group E 18. Group E 14. Road. Group E 19 ... Agora 25 59 P 17224 P 12222 P 17291 P 12226 P 17433 P 16868 P 12193 P 16872 P 12195 P 16756 P 12221 H 12:9

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 188, p. 170

Group E 2. Group E 24. Group E 13. Group E 1. Group E 19. Group E 28. Group E 18 ... Agora 25 170 P 15814 P 17003 P 15815 P 17011 P 15816 P 17012 P 15817 P 17017 P 15818 P 17138 P 15819 P 17216 P 15820 P 17222 P 15821 P 17224 P 15822 P 17225 P 15823 P 17226 P 15824 P 17277 P 15825 P 17278 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 205, p. 187

Group E 8. Group E 13. Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Megakles Hippokratous Alopekethen. Themistokles Neokleous Phrearrios. Fragments. Group E 9. Aristeides Lysimachou Alopekethen. Group E 14. Hippokrates ... Agora 25 187 P 2758 P 17290 P 2617 P 17226 P 2650 P 17278 P 2651 P 17222 P 2777 P 17225 P 6127 P 12193 P 6133 P 12195 P 6134 P 12191 P 6125 P 12192 P 6629 P 12190 P 6117 P 12194 P 6118 P 12199 P 6107 P ...