icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 96, p. 78

Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Group E 1. Ostraka. Stamires and Vanderpool, pp. 378, 389, no. 31, fig. 23. Stamires and Vanderpool, p. 382, no. 2, fig. 2. Stamires and Vanderpool, p. 381, no. 1, fig ... Agora 25 78 P 20401 P 20404 P 17729 P 20406 P 17776 P 20410 P 17957 P 20415 P 18160 P 17960 P 17674 A 18-19:1

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 189, p. 171

Group E 1 ... Agora 25 171 P 17639 328 P 17723 751 N 11752 P 17640 673 P 17725 752 N 11736 P 17641 329 P 33554 P 17726 681 P 17642 330 P 17727 682 IL 1835 P 17643 739 N 11698 P 17728 753 N 11720 P 17644 22 P 17729 465 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 199, p. 181

Group E 1. Kleiboulos Nikodemou. Kydrokles Timokratous Kriothen. Megakles Hippokratous Alopekethen. Onomastos Konthyleus. Themistokles Neokleous Phrearrios ... Agora 25 181 P 20392 P 17656 P 20395 P 17663 P 20396 P 17679 P 20398 P 17690 P 20400 P 17692 P 20401 P 17726 P 20404 P 17727 P 20406 P 17913 P 20410 P 17923 P 20415 P 17931 P 18160 P 17937 P 17674 P 17938 ...