icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 96, p. 78

Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Group E 1. Ostraka. Stamires and Vanderpool, pp. 378, 389, no. 31, fig. 23. Stamires and Vanderpool, p. 382, no. 2, fig. 2. Stamires and Vanderpool, p. 381, no. 1, fig ... Agora 25 78 P 20401 P 20404 P 17729 P 20406 P 17776 P 20410 P 17957 P 20415 P 18160 P 17960 P 17674 A 18-19:1

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 189, p. 171

Group E 1 ... Agora 25 171 P 17639 P 17723 P 17640 P 17725 P 17641 P 17726 P 17642 P 17727 P 17643 P 17728 P 17644 P 17729 P 17645 P 17730 P 17646 P 17731 P 17647 P 17732 P 17648 P 17733 P 17649 P 17768 P 17650 P 17769 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 199, p. 181

Group E 1. Kleiboulos Nikodemou. Kydrokles Timokratous Kriothen. Megakles Hippokratous Alopekethen. Onomastos Konthyleus. Themistokles Neokleous Phrearrios ... Agora 25 181 P 20392 P 17656 P 20395 P 17663 P 20396 P 17679 P 20398 P 17690 P 20400 P 17692 P 20401 P 17726 P 20404 P 17727 P 20406 P 17913 P 20410 P 17923 P 20415 P 17931 P 18160 P 17937 P 17674 P 17938 ...