Icon
Name
Title
Date
 
thumb
Agora 25, s. 96, p. 78Kallixenos Aristonymou Xypetaion
Group E 1
Ostraka
Stamires and Vanderpool, pp. 378, 389, no. 31, fig. 23
Stamires and Vanderpool, p. 382, no. 2, fig. 2
Stamires and Vanderpool, p. 381, no. 1, fig. 1
Stamires and Vanderpool, p. 390, no. 34, pl. 112
Semple Lectures II, pp. 233, 249, fig. 50
  
thumb
Agora 25, s. 189, p. 171Group E 1  
thumb
Agora 25, s. 199, p. 181Group E 1
Kleiboulos Nikodemou
Kydrokles Timokratous Kriothen
Megakles Hippokratous Alopekethen
Onomastos Konthyleus
Themistokles Neokleous Phrearrios