icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 110, p. 92

Kydrokles Timokratous Kriothen. Group E 3. Fill. Group E 1. Ostraka. Group E 10. Group E 2. Pit ... Agora 25 92 P 4787 P 18214 P 7100 P 18215 P 7233 P 18217 P 18216 P 5079 P 7139 P 19618 P 15478 P 10171 P 15620 P 12355 E-F 12-14 A 18-19:1 D 7:2 C 18:11

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 192, p. 174

Group E 1. Group E 1a. Group M 2 ... Agora 25 174 P 18200 P 18485 P 18201 P 18486 P 18202 P 18487 P 18203 P 18488 P 18204 P 18489 P 18205 P 18490 P 18206 P 18491 P 18207 P 18492 P 18208 P 18493 P 18209 P 18495 P 18210 P 18515 P 18211 P 18536 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 199, p. 181

Group E 1. Kleiboulos Nikodemou. Kydrokles Timokratous Kriothen. Megakles Hippokratous Alopekethen. Onomastos Konthyleus. Themistokles Neokleous Phrearrios ... Agora 25 181 P 20392 P 17656 P 20395 P 17663 P 20396 P 17679 P 20398 P 17690 P 20400 P 17692 P 20401 P 17726 P 20404 P 17727 P 20406 P 17913 P 20410 P 17923 P 20415 P 17931 P 18160 P 17937 P 17674 P 17938 ...