icon

[Agora Image] 2012.75.1082 (86-12-3)

Bust of Zeus Serapis ... AMS Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] 2000.06.0239

Bust of Zeus Serapis ... Misc Horizontal (normal) ... 17 Apr 2000

icon

[Agora Image] 2021.02.0655

Bust of Zeus Serapis ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 19 Oct 2021

icon

[Agora Image] 2021.02.0656

Bust of Zeus Serapis ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 19 Oct 2021