icon

[Corinth Image] bw 1967 031 02

Ioannidou, I ... Film: Forum Southwest, Roman Bath, Peribolos of Apollo Film Type: Panatomic X ... 16/05/1967

icon

[Corinth Image] bw 1967 031 03

Ioannidou, I ... Film: Forum Southwest, Roman Bath, Peribolos of Apollo Film Type: Panatomic X ... 16/05/1967