icon

[Agora Image] Detail of frescoed walls, Panel 9.

Horizontal (normal) ... 11 Dec 1942

icon

[Agora Image] Detail of frescoed wall, Panel 10.

Horizontal (normal) ... 11 Dec 1942

icon

[Agora Image] Detail of frescoed wall, Panel 1.

Horizontal (normal) ... 11 Dec 1942

icon

[Agora Image] Detail of frescoed wall, Panel 2.

Horizontal (normal) ... 11 Dec 1942

icon

[Agora Image] Detail of frescoed wall, Panel 3.

Horizontal (normal) ... 11 Dec 1942

icon

[Agora Image] Detail of frescoed wall, Panel 4.

Horizontal (normal) ... 11 Dec 1942

icon

[Agora Image] Detail of frescoed wall, Panel 5.

Horizontal (normal) ... 11 Dec 1942